Mewn Cymeriad - In Character

Sioeau un dyn/un ferch sy'n teithio ysgolion cynradd gan gyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Characters

Gair o’r ysgolion...

 • Glenys y Siop - Byw drwy'r Blitz

  Roedd yn sioe wefreiddiol, gyda’r disgyblion a’r staff wedi mwynhau mas draw ac wedi dysgu llawer mewn dull amlgyfrwng ardderchog. Roedd y disgyblion yn son am y sioe ddyddiau lawer ar ol hynny, sy’n dangos faint mor drawiadol oedd hi.

  Ysgol T. Llew Jones

 • Hedd Wyn

  Dim ond nodyn sydyn i ddiolch yn fawr iawn am y perfformiad a gawsom ni heddiw yn y Neuadd! Roedd Sion yn wych ac roedd sylw pob un o'r plant wedi eu hoelio arno fo trwy'r perfformiad i gyd. Roedd y plant wedi cael digon o gyfleoedd i chwerthin ond hefyd i ystyried tristwch hanes Hedd Wyn.

  Ysgol Mynydd Bychan, Caerdydd

 • Owain Glyndŵr

  Mae ein disgyblion yn frwdrydig iawn ynglyn a'r arwr Cymreig Owain Glyndwr, ac yn gwybod cryn dipyn am ei hanes. Fodd bynnag, roedd ei gael yma o'u blaenau,yn ddyn o gig a gwaed, yn dweud ei hanes yn ei eiriau ei hun yn anhygoel. Daeth Owain yn fyw o flaen eu llygaid, a chawsant fod yn rhan o'r gwrthryfel. Teimlant empathi tuag ato a'i achos ac heb os nac oni bai roedd yn arwr iddynt! Magwyd tan yn eu boliau am fod yn Gymry, ac yn sicr mae'n fwy o arwr fyth, wedi iddynt ddeall faint ei ymdrech a'i aberth. Wrth gwrs, ynglwm yn hanes y cymeriad, cyflwynwyd i'r disgyblion gryn dipyn o hanes y cyfnod hefyd, a gwych yw'r arfer o dynnu'r plant i mewn yn rhan o'r perfformiad drwy chwarae rol rhai o'r cymeriadau allweddol. Drwy hyn does dim amheuaeth y byddant yn cofio yr hyn a gyflwynwyd yn llawer gwell. Diolch felly , am baratoi'r adnodd gwerthfawr hwn i alluogi'r plant i ddysgu am hanes eu gwlad.Maent yn falch o alw eu hunain yn Gymry - fedrwn ni ddim gofyn mwy.

  Ysgol Tregarth, Gwynedd

 • Mari Jones

  Fedran ni ddim meddwl am ffordd well o ddod a chymeriad hanesyddol mor bwysig a Mari Jones yn fyw yn nychymyg ein plant. Roedd y perfformiad yn ardderchog a'r plant i gyd yn ysu am gael rhyngweithio. Dyma'r ail sioe i ni ei mwynhau acw ac mae'r safon yn uchel eto. Diolch am ddarparu rhywbeth arbennig iawn yn ein mamiaith a heb adael ein hysgol! Gwerth am arian go iawn!

  Ysgol Abererch, Gwynedd

 • Yr Esgob William Morgan

  Perfformiad ardderchog ac arbennig. Roedd yr hanes a’r sylw ar ddatblygu’r Gymraeg wedi plesio’n arw.

  Ysgol Gwaun Gynfi, Gwynedd

 • Harri Tudor

  Y sioe orau inni weld. Mae’r plant yn dal i ganu’r caneuon. Diolch!

  Llandaf Church in Wales Primary School, Caerdydd

 • Robert Recorde

  Roedd y plant wedi mwynhau y sioe yn fawr iawn - fe gyflwynwyd y cymeriad Robert Recorde a sut i ddatrys problemau mathemategol mewn ffordd hwyliog a oedd yn apelio i’r plant.

  Ysgol Gymraeg Tonyrefail, Rhondda Cynon Taf

 • Harri Tudor

  Buaswn yn argymell ymweliad. Roedd yn gyfle dysgu gwych. Cofiadwy ac yn hwyl. Diolch!

  Litchard Primary School, Penybont-ar-Ogwr

 • Robert Recorde

  Dyma'r ail waith i Ysgol y Dderwen groesawu sioe 'Mewn Cymeriad' i'r ysgol ac rydym wedi bod wrth ein bodd unwaith eto! Heddiw cafodd y disgyblion a staff lawer o hwyl a sbri wrth ddysgu am hanes y mathemategydd, Robert Recorde. Diolch yn fawr! Edrychwn ymlaen at y perfformiad nesaf.

  Ysgol y Dderwen, Sir Gaerfyrddin

 • Buddug

  Diolch yn fawr iawn! Perfformiad rhyngweithiol, cyffrous ac yn llawn hwyl gan ‘Buddug’, a oedd yn cynnwys y plant i gyd. Fe wnaethon ni archebu’r cymeriad ar ddiwedd cyfnod o astudio’r Celtiaid. Y tro nesa’, fe fyddwn ni yn sicrhau ein bod yn archebu ar ddechrau’r cyfnod astudio, gan i’r plant fwynhau cymaint, a byddai wedi bod yn ffordd wych o sbarduno’u diddordeb i ddechrau dysgu am Buddug a’r Celtiaid.

  Ysgol Gynradd Llangewydd, Penybont

 • Buddug

  Sioe wych. Perfformiad anhygoel gan 'Buddug'- ffordd effeithiol iawn o gael y plant i fod yn rhan o'r gweithdy. Staff a plant wedi mwynhau yn arw! Pob dymuniad da i chi ar gyfer y dyfodol... a mwy o sioeau plis.

  Ysgol Llangoed, Sir Fon

 • Harri Tudur

  Diolch yn fawr iawn! Mwynheuodd y plant (a'r staff) yn fawr iawn! Roedd yn sylfaen ac yn sbardun gwych i'n uned o waith. Mae'r plant wedi eu tanio i ddysgu mwy ac i ychwanegu at y wybodaeth a ddysgont gennych.

  Ysgol Y Berllan Deg, Caerdydd

 • Harri Tudur

  Pleser o'r mwyaf oedd cael cwmni Mewn Cymeriad yn yr ysgol. Llwyddodd y cynhyrchiad mewn llai nag awr i gyflwyno hanes i'r disgyblion fyddai wedi cymryd tymor cyfan i'w gyflwyno mewn gwersi unigol, a hynny yn fywiog, egniol, llawn hwyl a hiwmor, cwbl addas ar gyfer plant cynradd. Diolch yn fawr!

  Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth

 • Arglwydd Rhys

  Cafwyd cyflwyniad bywiog a oedd yn cadw sylw'r plant ar draws ystod oedran blynyddoedd 3 - 6. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at y perfformiad nesaf.

  Ysgol Bro Pedr, Ceredigion

 • Harri Tudur

  Sioe un dyn ffantastic. Roedd yn llawn adloniant, ac fe wnaeth y plant fwynhau’r ddrama yn fawr iawn. Gyda chanmoliaeth uchel iawn.

  Ysgol Bro Banw, Sir Gaerfyrddin

 • Arglwydd Rhys

  Cyfle arbennig i ddysgu am hanes un o arwyr y Deheubarth mewn ffordd hwylus a chreadigol. Roedd yn weithdy cyffrous a rhyngweithiol, ac yn dod a hanes yn fyw o flaen llygaid y plant.

  Ysgol y Dderi, Ceredigion

 • Harri Tudur

  Cyflwyniad rhyngweithiol a diddorol sydd yn gwneud hanes yn rhywbeth byw. Diolch!

  Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd